Företag > Miljö

Miljöpolicy Paranova Läkemedel AB

Läkemedlen som Paranova tillhandahåller är parallellimporterade originalläkemedel. Paranova köper läkemedlen från licensierade grossister i alla länder inom EU/EES. För att kunna marknadsföra dessa produkter i Sverige måste vi inneha ett marknadsföringstillstånd för varje produkt och varje ursprungsland. Detta tillstånd ansöker vi om från den nationella läkemedelsmyndigheten, i Sverige Läkemedelsverket, eller av EMEA (the European Agency for Medicines).

Paranova har ingen egen tillverkning av läkemedel utan anpassar endast läkemedlens förpackningar och bipacksedlar till de regler som gäller för att sälja läkemedel i Sverige (s.k. ompackning). Detta innebär att vi fokuserar vårt miljöarbete för Paranova Läkemedel AB på vår ompackning och transport.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

 • kontinuerligt säkra att relevant miljölagstiftning efterlevs
 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

 

Miljöorganisation

Inom Paranova-koncernen har styrelseordföranden för Paranova Pack A/S det övergripande miljöansvaret.

Styrelseordförande har till uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vår miljöpolicy samt att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra våra miljörutiner och att säkerställa att vi följer alla relevanta lagar och förordningar. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Lokalt har varje dotterbolag en Sakkunnig och en verksamhetschef som har till uppgift att säkra att vår verksamhet drivs på sådant sätt att våra läkemedel inte skadar människor, egendom eller miljö.  

Tamro, som vi har distributionsavtal med, har givit en extern specialist i uppdrag att bevaka alla gällande och nya miljölagstiftningar så att det kan inarbetas i Tamros överensstämmelse med miljölagstiftningen.

 

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper, hårdplast, mjukplast samt metall för återvinning. Detta hanteras lokalt av den lokala Facility Responsible.

 • Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt. Elförbrukningen minimeras genom att vi släcker lampor och elektriska apparater när de inte är i bruk. Ansvariga för detta är Paranova Pack Facility Responsible och IT.

 • Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Vi köper enbart in förpackningar till produktionstillfälle för att minska risken för kassation.  Vi använder returpapper och –kartong och säkrar att eventuellt avfall återanvänds.

 • Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Papper och kartong är återvinningsbara. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi har nu gått över till vattenbaserat lack till våra förpackningar. Digital framställning av våra förpackningar har reducerat användandet av kartong och färgämnen.

 • Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

 • Användning av bästa möjliga bränsle och Minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Vi försöker minimera flygresor och istället ha telefonkonferenser. Vi försöker också effektivisera våra transporter till och från distributörer. Vi vill i samarbete med våra leverantörer verka för att minst 75% av våra transporter från och med 2016 sker med förnyelsebart bränsle. Dessutom har vi kompenserat våra koldioxidutsläpp i samband med transport, genom att köpa CO2-kvoter/utsläppsrätter. Vi använder i möjligaste mån kollektiv trafik.  

 • Miljöinformation till anställda och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.